Call Center: 02 668 7123

สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนรับฟัง
การนำเสนอผลงาน

การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
"นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"

เข้าชมหัวข้อผลงานวิจัยของนักวิชาการ
26-27 สิงหาคม 2564

Guest Speaker

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.อัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.วีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รศ.ดร ประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผศ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ

อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยการศึกษา

ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

ผู้อำนวยการออกแบบการเรียนรู้
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์

ผู้อำนวยการ บริษัทวิสดอมไวด์ จำกัด